Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Конфиденциалност

За целите на онлайн продажба на билети „ПЕГАСУС ГРУП“ ЕООД събира и съхранява данни за Потребителите, закупили автобусни билети само и единствено във връзка със сключването на договора за продажба на билети. Данните, които „ПЕГАСУС ГРУП“ ЕООД с оглед на това са: име на пътуващия, електронна поща, място на пътника и данни за автобусния курс.  
Всички плащания при покупка на автобусни билети се извършват чрез Платежен оператор. В Сайта на „ПЕГАСУС ГРУП“ ЕООД не се въвежда никаква информация свързана с платежните средства. Тази информация се обработва изцяло от Платежния оператор и „ПЕГАСУС ГРУП“ ЕООД няма достъп, не получава, не събира и не съхранява никакви данни, свързани с плащането освен номера на билета.

„ПЕГАСУС ГРУП“ ЕООД не предоставя, не разгласява и не използва за други цели информация за Потребителите, съхранявани във връзка с онлайн продажбата на автобусни билети, освен в случаите, в които е задължена по силата на нормативен акт.

„ПЕГАСУС ГРУП“ ЕООД събира и обработва личните данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, в качеството си на оператор на лични данни.

Защита на личните данни

„ПЕГАСУС ГРУП“ ЕООД обработва личните данни, необходими за сключване и изпълнение на договора за превоз, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (наричан по – долу „Регламента“) и действащото в Република България законодателство, в качеството си на оператор на лични данни. Личните данни, които се събират и обработват чрез този Сайт са само такива, които са необходими за сключване и изпълнение на сключвания между потребителя и превозвача.
1. Целите на обработването, на предоставяните във връзка със сключване на Договора и изпълнението му данни, са:
1.1. Легитимиране на страните по Договора;
1.2. Осигуряване изпълнение на задълженията по Договора;
1.3. Защита на правата и легитимните интереси на страните по договора;
1.4. Осъществяване на кореспонденция и обмяна на информация във връзка с изпълнението на Договора, отчитане, фактуриране, извършване и получаване на разплащания;

2. Обработка и предоставяне на счетоводна, данъчна, осигурителна и друга информация, за която страните са задължени по силата на Договора или в изпълнение на приложими правни норми.

3. Личните данни по Договора се обработват на следните основания (чл. 6, параграф 1 от Регламента):
3.1. за изпълнението на Договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане от субекта на данните преди сключването на Договор;
3.2. за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
3.3. за целите на легитимните интереси на администратора, на Потребителя или на трета страна.

4. Легитимните интереси по т. 3 от предходната алинея е интересът от изпълнението на Договора и защита на свързаните с това или с развалянето му права.

5. Предоставянето на лични данни е изискване, необходимо за сключването на Договора. Ако тези данни не бъдат предоставени, Договорът няма да бъде сключен.

6. Категориите получатели на личните данни, са:
- превозвачите, извършващи превоза на пътници.

7. Срокът, за който ще се съхраняват личните данни, е до изтичане на една година от изтичане на давностните и преклузивните срокове за упражняване на правата по Договора или за защита на свързаните с него интереси, но не по – малко от определените с нормативен акт срокове за съхраняване данните.

8. Потребителят има и следните права, предоставени му и уредени от Регламента:
8.1. право да се изиска от администратора достъп до коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;
8.2. право на оттегляне на съгласието за обработка, ако личните данни се обработват въз основа на дадено съгласие;
8.3. правото на жалба до надзорен орган.

9. „ПЕГАСУС ГРУП“ ЕООД не прилага системи за автоматизирано вземане на решение. В случай, че внедри такава система, „ПЕГАСУС ГРУП“ ЕООД оповестява използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субектите на данните.